Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 6.5.2018

1 Rekisterin pitäjä

Esko Yli-Kujala 1125593-0

Minna Yli-Kujala 1954451-8

Kivinevantie 182, 39820 Kihniö

Puh 040-5444720 ja 040-5265328

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Yli-Kujala 040-5265328 minna.yli-kujala@hotmail.fi

3. Rekisterin nimi

Kujalan Tilan asiakasrekisteri sekä Tilitoimisto Minna Yli-Kujala asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin.

5 Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelinnumero, spostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

6 Tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään.

7 Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kun on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana on kulunut 6kk säilytystarpeen päättymisestä.

10 Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.